Me kasutame küpsiseid selleks, et hõlbustada Unileveri saitide kasutamist ning et kohandada Unileveri saite ja meie tooteid paremini teie huvide ja vajadustega. Küpsiseid võidakse kasutada ka selleks, et aidata hõlbustada teie tulevasi tegevusi ja parandada kogemust meie saitidel. Me kasutame küpsiseid ka selleks, et koguda anonüümset koondstatistikat, mis võimaldab meil paremini mõista seda, kuidas inimesed meie saite kasutavad, ja aitab meil nende struktuuri ja sisu parandada. Meil ei ole võimalik selle teabe alusel teie isikut tuvastada. http://www.unilevercookiepolicy.com/et_EE/Policy.aspx KÜPSISTEPOLIITIKA Ma nõustun
KAMPAANIA REEGLID “PROOVI TASUTA JA SAA RAHA TAGASI!”

Kampaania „Proovi nüüd Lipton rohelist teed ja taimeteed tasuta!“ reeglid

1.    ÜLDTINGIMUSED 

1.1.    Tingimused määravad „Proovi nüüd Lipton rohelist teed ja taimeteed tasuta!“ kampaanias osalemise põhimõtteid, edaspidi tekstis „Kampaania“.
1.2.    Kampaania „Proovi nüüd Lipton rohelist teed ja taimeteed tasuta!“ tellija on UNILEVER EESTI AS, KM reg nr EE100111682, juriidiline aadress: Kalmistu tee 28a, 11216 Tallinn, Eesti, edaspidi tekstis nimetatud „Tellija“.
1.3.    Kampaania „Proovi nüüd Lipton rohelist teed ja taimeteed tasuta!“ korraldaja on Magna Labor OÜ, Madara 27, 10612 Tallinn, Eesti, edaspidi tekstis nimetatud „Korraldaja“.
1.4.    Kampaania kestab 01.04.2018 kuni 30.06.2018 või hetkeni, millal lõppeb garanteeritud vahetuskaupade arv, mis on 2500 (kaks  tuhat viissada) ühikut.
1.5.    Tagastamine toimub Osaleja poolt esitatud avalduse alusel garanteeritud vahetustoodete lõppemiseni. Korraldaja teavitab võimaliku garanteeritud vahetustoodete lõppemisest Kampaania kodulehel www.lipton.ee.
1.6.    Kampaanias osalevad Lipton rohelised teed ja taimeteed, mis on soetatud perioodil 01.04.2018 kuni 30.06.2018. Soetamise kuupäevaks loetakse päeva, mis on märgitud toote ostutšekil ostukuupäevana. 
1.7.    Kampaania kehtib väljavalitud Lipton toodetele, vastavalt Lisa 1 sätestatule, mis on saadaval ja soetatud Eesti Vabariigi territooriumil, edaspidi tekstis nimetatud „kampaaniatooted“.
1.8.    Kogu informatsioon Kampaania kohta on kättesaadav kodulehel www.lipton.ee.
1.9.    Raha tagastamist Kampaania raames ostetud toodete eest tagab „ZeBerry“, KM reg. nr LV 40103962577, asukoha aadress:  Eksporta tänav 6-10, Riia, LV-1010, Läti Vabariik. 
1.10.    Raha tagastamine toimub Kampaanias Osaleja poolt märgitud isikliku pangakontole, vastavalt Kampaania kodulehel Osaleja poolt täidetud registreerimise väljas nõutud informatsioonile, tingimuste punkti 3.1 ja 3.2 alusel, ülekandega ostutšekil märgitud summas, kuid vastavalt kampaaniatoodete tingimuste Lisa 1-le maksimaalselt ja mitte rohkem kui 4.00 (neli) eurot koos KM-ga(20%).  Üks Osaleja võib saada maksimaalse tagasimakse summa ühe Lipton kampaaniatoote eest. Edaspidi tekstis nimetatakse „Tagastamine“. 
1.11.    Kui Kampaania ajal on Osaleja soetanud mitu Lipton kampaaniatoodet, siis raha tagastatakse ainult odavama registreeritud toote eest, kuid maksimaalselt ja mitte rohkem kui 4.00 eurot (hind koos KM-ga).
1.12.    Kampaanias osalevad ainult need tooted, mida Osaleja on soetanud kaubanduse müügikohtades Eesti Vabariigi territooriumil Kampaania ajal tingimuste punkti 1.4 alusel.

2.    OSALEMISE TINGIMUSED

2.1.    Kõik isikud, väljaarvatud punktis 2.3 sätestatule, kes siin Kampaanias osalevad ning kes omavad Eesti Vabariiigi seadusest tulenevalt õigust mängida loteriid, nimetatakse siinkohal "Osalejateks".
2.2.    Isik, kes registreerub osalemiseks Kampaanias, saab osaleda ainult isiklikult, oma pärisnime all ja tingimusel, et ostab kampaaniatooteid ja säilitab ostutšeki originaali.
2.3.    Programmis ei saa osaleda ettevõtted ja füüsilised isikud, kelle majandustegevuseks on  toodete ostmine ja edasimüük. Samuti ei tohi Kampaanias osaleja olla äriühingute UNILEVER EESTI AS või Magna Labor OÜ töötaja. Keeld kohaldub ka pereliikmetele. „Pereliikmed“ on: abikaasad, ülenejad ja alanejad sugulased, isikud, kes on lähedalseisvad, kasupojad ja kasutütred, väimehed, poja naised, vennad, õed, kasuisa, kasuema ja abikaasade vanemad.
2.4.    Osaleja, kes osaleb Kampaanias, kinnitab, et on nõus Kampaania tingimustega, mis on sätestatud käesolevates tingimustes.

3.    KAMPAANIA ÜKSIKASJALIKUD TINGIMUSED

3.1.    Osalemiseks kampaanias peab Osaleja täitma järgnevad tingimused:
    kampaania ajal peab soetama mistahes kampaaniatoote, tingimuste punktis 1.7 sätestatu kohaselt;
    peab tasuma kampaaniatoote eest;
    peab säilitama kampaaniatoote ostmist tõendavaoriginaal ostutšeki (juhul, kui ostutšekk tõestab mitme kampaaniatoote ostmist, siis on Osalejal õigus esitada avaldus ainult ühe, vabalt väljavalitud toote ostmise kohta);
    peab õigesti registreerima kampaaniatoote Kampaania kodulehel (tuleb täita kõik avalduse lahtrid), perioodil 01.04.2018 kuni 30.06.2018, vastavalt tingimuste punktile 3.2.
3.2.    Et saaks teostada raha tagastamist, peab Osaleja registreerimisel märkima järgnevad andmed:
    Osaleja ees- ja perekonnanimi;
    Osaleja kontakttelefoni number;
    Osaleja e-maili aadress;
    panga nimi, SWIFT kood ja pangakonto number, mis on registreeritud Osaleja nimele ning avatud pangas, mis asub Eesti Vabariigis, kuhu teostatakse ülekanne;
    kaupluse nimetus, kust kampaaniatoode on ostetud;
    kampaania ostutõendi number(ostutšeki number);
    kampaaniatoote ostutšeki kuupäev;
    ostetud kampaaniatoote hind;
    kampaaniatoote ostutõend(tšekk, arve või KM faktuurarve, mida väljastati füüsilisele isikule, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtja), tšeki originaali koopia või pilt, kus on kirjas: 
    toote ostukuupäev;
    kampaania toote nimetus;
    kampaaniatoote ostukoht;
    kampaaniatoote hind; 
    Fail ostutõendiga ei tohi ületada 5 MB ning peab olema jpg, png või pdf formaadis;
    Osaleja vastused ankeedis esitatud küsimustele;
    Osaleja kampaania tingimuste aktsepteerimine (märgitakse vastavasse lahtrisse).
3.3.    Õigesti täidetud avalduse vastuvõtmise hetkel, Osalejale, kes esitas oma avalduse, saadetakse vastus, mis kinnitab avalduse kättesaamist – Teie avaldus on vastuvõetud.
3.4.    Avaldust ei võeta vastu, kui punktis 3.2 nimetatud andmed on puudulikud, kui avalduses on esitatudvaleandmeid või kui avaldus on saadetud peale punktis 3.1. märgitud tähtpäeva ning ei ole seotud tingimustes sätestatuga.
3.5.    Kampaania raames võib üks isik või üks majapidamine (termini all „majapidamine“ mõistab Korraldajasama osaleja elukohta või deklareeritud aadressi, või sama pangakontot) võib saada raha tagastamist ainult ühe toote eest. Juhul, kui saadetakse rohkem kui üks avaldus ühelt isikult või ühest majapidamisest, siis vaadatakse läbi ainult esimene Korraldajale edastatud avaldus (lähtutakse avalduse esitamise kuupäevast). Juhul, kui üks Osaleja registreerudes märgib erinevaid andmeid ning soovib saada raha tagastamist enam kui ühe toote eest, siis peale Osaleja isikuandmete kontrollimisttagastatakse raha ainult ühe toote eest.
3.6.    Ühele, avalduses märgitud, pangakonto numbrile võib teha ainult ühe Kampaania avalduse.
3.7.    Kampaania perioodil saab ühte ostutšekki registreerida vaid üksainus kord.
3.8.    Osaleja, kes täidab kõik Kampaanias osalemiseks vajalikud tingimused ning kes Kampaania läbiviimise ajal saadab õigesti täidetud avalduse, võib kasutada tingimuste punktis 4.1. ette nähtud õigust raha tagastamisele.
3.9.    Raha tagastamist teostatakse esitatud avalduste järjekorras hetkeni, millal lõppevad garanteeritud vahetustooted. Korraldaja teavitab võimaliku garanteeritud vahetustoodete lõppemisest Kampaania kodulehel www.lipton.ee.
3.10.    Ei võeta arvesse isikute avaldusi, mis ei vasta Kampaanias osalemise kriteeriumitele. Korraldaja omab verifikatsiooni õigusi, mille alusel määrata Osaleja vastavust käesolevates tingimustes sätestatule. Sellel eesmärgil võib Korraldaja nõuda kirjalikult Osalejalt konkreetseid (täiendavaid/puuduvaid) andmeid või vastavaid dokumente. Tingimustes sätestatud tingimuste eiramisel või põhjendamatult eelviidatud nõuete täitmisest keeldumisel, arvatakse Osaleja Kampaania osalejate nimekirjast välja ning osaleja punktis 4.1 sätestatud õigus raha tagastamisele tühistatakse. 
3.11.    Ostutõend kinnitab kampaaniatoote ostmist kui vastab järgnevatele tingimustele:
    ostutõend on originaal, s.o on väljastatud kaupluses ehk ettevõttes, kus faktiliselt müüakse kampaaniatooteid ehk müügikohtades või kaugmüügi teel, kelle nimetus ja aadress on märgitud ostutõendil ning ei sisalda mingeid võltsimise tunnuseid;
    ostutõendit pole rikutud viisil, mis tekitab kahtlust selles sisalduva info või autentsuse kohta, ehk tšekk ei tohi olla katki rebitud, katkine, sisse lõigatud, määrdunud, halvasti loetav ega kokku pandud kahest või mitmest tšekist;
    ostutõend on loetav;
    ostutoodete nimekirjas(tšekis) on märgitud toote nimi või tšekil peab olema nähtav kaupluse esindaja märge, mis võimaldab tuvastada, et ost on seotud kampaaniatootega;
    ostutšekk peab olema loetav täies mahus, kus on näha ostetud toote nimi, toote hind, ostukoht ja ostu kuupäev.
3.12.    Juhul, kui ostutõendi sisust ei ilmne, et Osaleja on soetanud kampaaniatoote, siis peab kampaania ostutõendil olema kaupluse esindaja märge, millega kinnitatakse kampaaniatoote soetamist. Märge peab olema kinnitatud kaupluse templiga ja märke teinud isiku allkirjaga. 
3.13.    Juhul, kui ostutõendi sisust ilmneb, et Osaleja osaleb sama sisseostu raames veel mingis muus müügiedendamise kampaanias (näiteks multipakkide pakkumine, „1+1“, „2+1“, loterii jne), siis sellise müügiedendamise kampaania raames soetatud toodete ostutõend ei saa olla aluseks avalduse esitamiseks antud Kampaanias.
3.14.    Juhul, kui tuvastatakse, et Kampaanias Osaleja poolt on toime pandud rikkumine või mõjuavaldamine Kampaania tulemustele tingimustes sätestamata viisil, siis on Tellijal õigus välistada nimetatud isiku osalemine Kampaanias ning otsustada selle üle, kas isikul on õigus soetatud toote eest raha tagasi saada.
3.15.    Kampaania Tellija ja Korraldaja jätavad endale õiguse vajadusel muuta Kampaania reegleid osalejaid sellest informeerides kodulehe www.lipton.ee kaudu.

4.    RAHA TAGASTAMINE KAMPAANIA TOOTE SOETAMISE EEST

4.1.    Kampaania Korraldaja on Magna Labor OÜ, raha tagastamist kampaaniatoodete soetamise eest teostab SIA „ZeBerry“.
4.2.    Ühe kampaaniatoote soetamise eest, sealhulgas täites muid käesolevates tingimustes kirjeldatud tingimusi, võib Osalejale saada ainult ühe  tagastamise odavama kampaaniatoote väärtuses maksimaalselt 4(neli) eurot(koos KM-ga 20%), mis lähtub ostutõendist ning mida Osaleja on registreerinud, kuid mille ulatus pole suurem kui maksimaalne käesoleva kampaaniatoote summa, normatiivi Lisa 1 alusel. Juhul, kui üks Kampaania ostutõend kinnitab ostu teostamist rohkem kui ühele tootele ning Osaleja pole märkinud, millise konkreetse toote eest soovib saada raha tagasi, siis Korraldaja tagastab raha ainult kampaania odavaima toote eest, selle kampaania toote väärtuses, mis on märgitud Kampaania ostutõendis, kuid mitte suuremas väärtuses kui maksimaalne viidatud kampaaniatoote raha tagastamise summa 4 eurot, tingimuste Lisa 1 alusel.
4.3.    Kogu tagastamiste arv käesolevas Kampaanias on 2500 (kaks  tuhat viissada) ühikut.
4.4.    Kampaania toote väärtuse tagastamine, mis on ettenähtud Osalejale, teostatakse panga ülekande teel Osaleja isikliku pangakontole, mida ta on märkinud oma avalduses. Tagastamine tehakse 14 kalendripäeva jooksul viidatud avalduse esitamise päevast, võttes arvesse asjaolusid, mis võivad tekkida vajadusel täiendavalt kontrollides avalduses esitatud andmeid, siis Korraldajal on õigus teha tagastamine 45 kalendripäeva jooksul avalduse esitamise päevast.
4.5.    Summa tagastamine ei toimu, kui Osaleja katkestab Kampaania toote müügilepingu, kuid ka juhul, kui avalduses märgitud pangakonto, mida haldab pank, ei asu Eesti Vabariigis või on registreeritud teise isiku nimele.
4.6.    Korraldaja ei vastuta raha tagastamisega seotud võimetuse eest, mis lasub ainult Osaleja vastutusel. Korraldaja ei vastuta selle eest, kui Osaleja on märkinud vigased panga, aadressi ja/või kontaktandmed või esitanud puuduliku informatsiooni. Kui viidatud asjaoludel kontakt Osalejaga või ülekande tegemine ei ole võimalik, siis ta kaotab õiguse tagastusele.
4.7.    Vääramatu jõu (force majeure) asjaoludel ilmnemiselon Kampaania korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada pretensioonide läbivaatamise ning raha tagasimaksete tegemise, viivitamatult massiteabevahendite kaudu sellest teavitades Kampaanias osalejaid. 

5.    PRETENSIOONID

5.1.    Mistahes pretensioonid Kampaania korraldamise ja/ või Kampaania toimumise kohta peab saatma tähitud kirjaga Magna Labor OÜ, Madara 27, Tallinn 10612, kuni 30.06.2018 (kuupäev, millal pretensioonid saabuvad Korraldajale).
5.2.    Pretensiooni peab esitama kirjalikus vormis ning dokument peab sisaldama:
    Osaleja ees- ja perekonnanime ning täpset aadressi, lisaks ka kontakttelefoni numbrit;
    selget pretensiooni kirjeldust ja põhjust;
    konkreetset nõude sisu.
5.3.    Pretensiooni vaatavad läbi Magna Labor OÜ töötajad.

6.    ISIKUANDMED

6.1.    Isikuandmeid töödeldakse ainult eesmärgil, mis on seotud Kampaania läbiviimisega ehk avalduste vastuvõtmine, konkreetse Osaleja õiguste määramine raha tagastamisel, raha tagastamise tegemine, raamatupidamisaruande koostamine vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korrale.
6.2.    Isikuandmete töötlemine sisaldab: andmete haldamist, registreerimist, säilitamist ja töötlemist. Töödeldakse ainult neid andmeid, mis on märgitud avalduse vormis, s.o, Osaleja ees- ja perekonnanimi, Osaleja elukoha aadress, Osaleja e-maili aadress, Osaleja pangakonto number, Osaleja mobiiltelefoni number.
6.3.    Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik Kampaanias osalemiseks.
6.4.    Kõiki Kampaanias osalevate isikute esitatud isikuandmeid kasutatakse vastavalt isikuandmetekaitse seaduses sätestatule ning eesmärgil, mis on seotud Kampaania läbiviimisega.
6.5.    Kampaania Tellija ja Korraldaja kindlustavad kõikide Osalejate andmete konfidentsiaalsuse.

7.    LÕPPSÄTTED

7.1.    Kogu informatsioon Kampaania kohta asub Kampaania kodulehel www.lipton.ee, kuid ka saadav telefoni +372 660 8835 teel, esmaspäevast reedeni kell 10.00 kuni 16.00.
7.2.    Kampaania toimumise reegleid määravad ainult käesolevad tingimused. Mistahes muud kampaania reklaammaterjalid omavad ainult informatiivset sisu.
7.3.    Kampaania ei ole loterii, mille tulemus sõltub juhusest (vastavalt Loteriiseaduses sätestatule).

Lisa nr 1

Kampaania „Proovi nüüd Lipton rohelist teed ja taimeteed tasuta!“ tooted

Kampaania toote EAN kood    Kampaania tootd Eestis
8712566388141    LIPTON CLEAR GREEN CITRUS 25TB
8712566385614    LIPTON CLEAR GREEN CLASSIC 25TB
8712566388189    LIPTON CLEAR GREEN MINT 25TB
8714100091036    LIPTON GREEN RASPBERRY 25TB
8712100784620    LIPTON GREEN FRESH NATURE 20PYT
8712100786648    LIPTON GREEN GRAPEFRUIT PEAR 20PYT
8718114888941    LIPTON GREEN LEMON MELISSA 20PYT
8722700221906    LIPTON GREEN MANDARIN-ORANGE 20PYT
8718114889467    LIPTON INTENSE MINT 20PYT
8712100637810    LIPTON RASPBERRY&POMEGRANATE 20PYT
8710908912276    LIPTON GREEN BLUEBERRY GOJI 20PYT
8712100625275    LIPTON GREEN LEMON MACAROON 20PYT
8712100815843    LIPTON INDONESIAN SENCHA 20PYT
8718114891057    LIPTON WHITE POMEGRANATE 20PYT
8714100082911    LIPTON CAMOMILLE WITH LEMONGRASS 20TB
8714100082928    LIPTON MELISSA AND LAVENDER 20TB
8714100082935    LIPTON MINT AND EUCALYPTUS 20TB
8714100082942    LIPTON LINDEN WITH GINGER 20TB
8714100082034    LIPTON DO THE DETOX 20TB
8714100082713    LIPTON SWEET NIGHTS 20TB
8714100082744    LIPTON AFTER DINNER 20TB
8714100082782    LIPTON BODY BALANCE 20TB
8714100082812    LIPTON TIME TO RELAX 20TB
8714100090855    LIPTON GREEN CITRUS 100SER
8714100092170    LIPTON GREEN QUINCE 100SER